It slu by a dph 2017

Sie» Comarch Partner je zalo¾ená na niektorých z najvhodnej¹ích partnerských nápadov v celej krajine. Spoloènos» Comarch zahàòa viac ako 900 spoloèností z celého Poµska. Boli priamo vybraní, zvyèajne z niekoµkých a¾ desiatok zamestnancov. Podliehali podrobnému výberu, aby potenciálni zákazníci poskytli èo naj¹ir¹iu úroveò IT slu¾ieb.

Spoloènos» Comarch ponúka na¹im dodávateµom v obchode okrem iného:- profesionálny obchod a výnimoèné vzdelávanie,- pomoc pri oslovovaní príjemcov,- slu¾ba z regionálnej ochrannej karty,- podpora propagaèných èinností,- informácie o jednotlivých webových stránkach a webových stránkach,- schopnos» èerpa» z materiálov pripravených ich odborníkmi.Partneri s potvrdenými kompetenciami sa nachádzajú na ¹peciálnej predajnej mape programu Comarch Affiliate Program. Stupeò viditeµnosti na karte závisí od stupòa obchodnej aktivity daného partnera a od uplatòovania ¹pecifických kritérií predaja.V bode zaèatia spolupráce s spoloènos»ou Comarch a opustením jej partnera musíte uzavrie» schôdzku s cieµom zhroma¾di» spoloènos» s mu¾om, vykona» sériu autorizaèného ¹kolenia v oblasti produktov Comarch a podpísa» dobrú zmluvu o poskytnutí pomoci.Stojí za to, ¾e sa stane partnerom Comarch, preto¾e systémy tejto in¹titúcie sú v¾dy najobsiahlej¹ími komerènými rie¹eniami v Poµsku a program Partnerstvo je obrovský zisk, ktorý je adekvátny danému ¹portu a práci. Spoloènos» Comarch ponúka aj ¹peciálne kompetenèné cesty, tj program rozvoja zamestnancov partnerov, ktorí stavajú komunitu zamestnancov spoloènosti Comarch.Prvou etapou spolupráce je pou¾itie registraèného formulára, ktorý vychádza na adrese www.comarch.pl. Jediné, èo musíte urobi», je zada» na¹e osobné mo¾nosti a daòové identifikaèné èíslo spoloènosti. Zamestnanci spoloènosti prídu do kontaktu so zainteresovanými stranami v projekte diskusie o podmienkach spolupráce.