Henryho poeitaeove programy

Tam je populárny príslovie, ¾e niekto, kto nemá v pláne úspech, plánuje zlyhanie. Efektívne odporúèanie tak nielen písa» aktivity a povinnosti pre jednotlivých zamestnancov alebo tímy. Je veµmi u¾itoèné vyu¾i» informácie, ktoré máme k dispozícii - definova» na¹u spoloènos», ako aj údaje, ktoré definujú celý trh, na ktorom pôsobíme.

Digitalizácia parametrov zabezpeèuje integritu mo¾ností a umo¾òuje ich analýzu len vytváraním súhrnov. Má ale aj jednu úlohu - doká¾e automatizova» procesy a skráti» ich trvanie a to, èo sa v nej deje - zni¾uje prevádzkové náklady spoloènosti. A samozrejme, CRM systémy fungujú.CRM (z anglického mana¾mentu vz»ahov so zákazníkmi je systém zariadení a modelov pozície v kontakte s klientmi. V najtemnej¹ej verzii ukazuje, v ktorom berie hotové zmluvy z veµkého mno¾stva vz»ahov so svojimi príjemcami. Takéto rie¹enie sa nazýva lievik, na ktorom sa na jednej strane objaví ¹iroký okruh potenciálnych zákazníkov a vyjdú u¾ dokonèené dokonèené transakcie.Systémy Crm nielen prevádzajú predajné èinnosti na skutoèné predaje. Mô¾u nás nahradi» väè¹inou prvkov, ktoré sú v procese predaja. Predstavte si transakciu, keï zákazník získa produkt, ktorý navrhujeme, vystavíme faktúru so ¹pecifickou platobnou lehotou. V deò splatnosti faktúry systémy crm mô¾u vidie», alebo na vlastný úèet sa javia ako vplyvy, a ak nevytvárajú primeraný význam pre oddelenie predaja a inkasa pohµadávok, ktoré budú uzavreté len v èase platby. Podobne ukonèenie procesu predaja mô¾e vies» k vydaniu príkazov pre poµských dodávateµov - miestnos» s kompozíciou bola stiahnutá a mala by by» doplnená. Takáto funkènos» robí ¾eny rozhodujúcimi pre celé obdobie, keï si prezerajú èas» a tvar úloh, aby mohli podµa toho plánova» ïal¹í predaj alebo nákup spoloènosti. Oslobodzuje tie¾ µudí od papierovania a zhroma¾ïovania údajov v kalendároch a notebookoch.