Gynekologicke vy etrenie po znasilneni

Kolposkopia je dôle¾itá gynekologická diagnostika. Colposkopy sú nástroje, ktoré pou¾ívajú gynekológovia poèas vy¹etrenia - endoskopy, ktoré sú schopné zväè¹i» obraz viackrát. Skú¹ka sa uskutoèòuje v ambulancii.

Nemusíte by» ¹peciálne pripravení na kolposkopiu. U¾itoèné je v¾dy sexuálna abstinencia u¾ niekoµko dní. Nemô¾ete ho sprevádza» poèas mesaèného krvácania. Samotný test nie je toxický a bohatý na podanie a u tehotných µudí.Kolposkopia sa najèastej¹ie pou¾íva v prípadoch, keï cytológia dáva výsledky nejednoznaène. Táto otázka umo¾ní relatívne vèasnú diagnostiku rakoviny krèka maternice (v tzv. Preinvazívnom ¹tádiu. Ak je rakovina v èasti vývoja, kolposkopia umo¾òuje overi» zmeny.Kolposkopické vy¹etrenie pozostáva primárne z poznámok vaginálnej èasti krèka maternice po tom, ako sa objaví v pohµade skla. Na jeho povrchu sa mô¾u vyskytnú» veµké zmeny, ktoré sa »a¾ko zistí poèas normálneho vy¹etrenia. Po prvé, gynekológ skúma multilamelárny plochý epitel a ¾µazový epitel, najmä s názorom na ich mo¾nos». Tam, preto¾e sa objavia najnebezpeènej¹ie choroby. Neskôr obraz rozvíja a vïaka zeleným filtrom je subepiteliální sie» krvných ciev. Na jej obsahu je mo¾né rozpozna» povahu zmeny. V ïal¹ej fáze je otázkou kontrastný povrchový epitel (napr. Test s jódom od firmy Lugol a kyseliny octovej, 3%.Kolposkopia, kvôli potrebnej výbave, je relatívne elegantné vy¹etrenie a musí by» skúsená lekárom, ktorý sa s ním stretáva. Zvyèajne sa zriedka vykonáva, ale èoraz èastej¹ie ako súèas» aktivít Národného zdravotného fondu.