Finaneneho programu pre matky

Symfonia idea je balík, ktorý funguje v malých a stredných podnikoch. Je to prvý poµský integrovaný balík, ktorý bol napísaný ¹peciálne pre prostredie WindowsTM. Softvér lieèi prevádzku znaèky v jej prirodzenej èinnosti v oblasti vedenia záznamov a hospodárenia s hospodárskymi udalos»ami.

Modul Financie a úètovníctvo podporuje najdôle¾itej¹ie úètovné operácie (evidencia dokumentov, súvahy, vyrovnania. Modul finanènej analýzy je tie¾ poverený podporou práce finanèného a ekonomického oddelenia spoloènosti.Aplikácia Fixed Assets pomáha udr¾iava» záznamy a zásoby fixných aktív, spravodlivých a citlivých hodnôt v reálnom rozsahu. Modul HR a mzdy slú¾i na riadenie miezd a typov. Vïaka nim mô¾ete µahko vypoèíta» mzdy, vies» evidenciu pracovného èasu atï. Umo¾òuje vám návrat z USA a ZUS. Mzdový modul na druhej strane obsahuje rôzne metódy odmeòovania - vytvára mzdy a správy. Vytlaèí a potvrdí prevody.Aplikácia Handel sa podieµa na my¹lienkach predaja a skladového hospodárstva. Vïaka tomu existuje mo¾nos» vydáva» skladové doklady, predaj, nákup a pod. Je to vá¾ne pre znaèky s viacerými poboèkami a celkovo kompatibilné s tlaèiaròami a pokladòami. Fakturaèný modul sa spotrebuje v rozsahu predaja a predaja. Umo¾òuje vydávanie dokladov o predaji (faktúry, úèty. Pracuje s fi¹kálnymi tlaèiaròami.Modul Small Accounting bol vytvorený pre spoloènosti, ktoré majú za následok zjednodu¹ené úètovníctvo. Uµahèuje registráciu a servis osád so ZUS (spolupracuje s programom P³atnik. Vïaka nemu mô¾ete vysporiada» úèty s titulmi a zamestnancami. Uµahèuje analýzy ziskovosti v celom rozsahu.