Finanena pokuta za knf

Budúce obdobia, v ktorých sú právne normy povinné fi¹kálne jedlá. Potom sa pou¾ívajú elektronické in¹titúcie na zaznamenávanie príjmov a súèet dane z retailových zmlúv. Pre ich nedostatok mô¾e by» podnikateµ potrestaný s významnou pokutou, ktorá má za následok jeho zisk. Nikto nechce riskova» starostlivos» a pokutu.Èasto ide o to, ¾e spoloènos», ktorá sa vyrába, existuje na malej ploche. Zamestnávateµ predáva vlastné výrobky v stavebníctve a skladba ich skladuje hlavne a jediný voµný priestor je posledný, kde je stôl. Registraèné pokladne sú preto rovnako nevyhnutné ako v prípade skladu s veµkým obchodným priestorom.Nie, ¾e je v postavení µudí, ktorí sú stacionárni. Je »a¾ké si predstavi», ¾e obchodník sa pohybuje s hrubým hotovosti finanènou a skvelé zariadení potrebných pre svoje dobré vyu¾itie. Tam boli v¾dy na trhu, mobilné fi¹kálne zariadenia. Sú to malé rozmery, odolné batérie a èistá prevádzka. Tvar sa podobá terminálom na vydanie platobnej karty. Vytvorí Preèo, medzi nimi ideálnym rie¹ením pre mobilnú veci, tak¾e napr. Ako presne musíme ís» k zákazníkovi.Registraèné pokladnice sú dôle¾ité aj pre samotných kupujúcich a nielen pre majiteµov. Vïaka potvrdeniu, ktoré je vydané, má príjemca mo¾nos» poda» s»a¾nos» na zakúpenú slu¾bu. Na záver je toto vyhlásenie jediným dôkazom ná¹ho nákupu tovaru. Existuje aj dôkaz, ¾e zamestnávateµ vykonáva dobrý pracovný predpoklad a vydáva pau¹álnu sumu z poskytnutých materiálov a pomoci. Keï nastane situácia, ¾e pokladòa supermarketov je vypnutá alebo ¾ije neèinne, mô¾eme ohlási» úradu, ktorý iniciuje príslu¹né súdne konanie voèi zamestnávateµovi. Preto je ohrozený vysokou pokutou a niekedy dokonca aj na súde.Fi¹kálne zariadenia tie¾ pomáhajú podnikateµom sledova» financie v spoloènosti. Denný prehµad je vytlaèený na cieµ ka¾dý deò a na konci mesiaca mô¾eme vytlaèi» celú správu, ktorá nám uká¾e, aký je ná¹ príjem presne. Vïaka tomu mô¾eme slobodne skontrolova», èi jeden z µudí odvádza svoje vlastné peniaze, alebo èi je ich záujem teplý.

Dobré registraèné pokladne