Fakturaeny obchodny program

Program CDN Klasyka je nielen koherentná, ale aj kompletná ponuka urèená aj priemerným a malým podnikom pôsobiacim vo výrobnom, servisnom a obchodnom sektore.

Celý organizmus balíka CDN je daný z troch typov programov. Kµúèom je program pre ukladanie a fakturáciu, kde mô¾eme nájs» Firma ++, faktúry. Po druhé, ide o finanèný a úètovný systém, v ktorom je zahrnutá daòová kniha a Obchodná kniha. Po tretie, ide o HR a mzdový nápad, kde nájdete Pay Plus, mzdy a HR.1 ++, faktúry - sú programy vybavené ¹irokou ¹kálou funkcií, ktoré umo¾òujú hladký a silný servis obchodných a servisných procesov v kancelárii.2 Daòová kniha, obchodná kniha - to sú plány, ktoré výrazne uµahèujú prácu bez toho, aby sa zaradili na tradièný spôsob zaznamenávania ekonomických udalostí. Zlep¹ujú prácu úètovného oddelenia.3 Payroll Plus, Payroll a HR sú programy, ktoré uµahèujú v¹etky rozhodovacie procesy, ktoré vznikajú na nových úrovniach riadenia na základe v¾dy dôle¾itých údajov zhroma¾dených v databáze systému.Zo ¹koly vysoko vymenovaných programov si ka¾dý èlovek mô¾e vybra» správne výrobky pre na¹u kanceláriu a upravi» ich individuálne.Celý balíèek CDN classic je efektívny a flexibilný. Programy sú znaèkové IT systémy urèené na servis podnikov. O¹etrujú MS-DOS. Ako operaèný systém mô¾ete pou¾i» aj Windows 95, Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me a Windows XP. Sú silné a bezpeèné a celý systém je istý. Je to posledný, nielen ten najlep¹í, ale aj najväè¹í balík podnikateµov.Spoµahlivou výhodou celej organizácie Comarch ERP Klasyka je, ¾e je postavená na pridru¾ených ¾eleznièných tratiach DPH a akékoµvek ïal¹ie zmeny v poµskom práve z pohµadu neskor¹ieho, kedy a príjemnej¹ie. Program bezchybne zapoèítava dane a dôkladne vedie záznamy. Zákazníci, ktorí diskutovali o balíku iba pozitívne, sa o òom prejavujú. Súèasné programy sú neustále aktualizované u¾ viac ako dvadsa» rokov, vïaka èomu získali veµmi spoloènú skupinu partnerov a nároèných klientov.