Enska neplodnos

Neplodnos» u µudí sa uskutoèòuje predov¹etkým s malou pohyblivos»ou spermií, s nízkou kvalitou spermií alebo s poranením pohlavných orgánov. Najèastej¹ie je neplodnos» výsledkom zlej kvality spermií, t.j. zní¾eného poètu spermií (lacno ako 20 miliónov v 1 ml alebo zní¾enej pohyblivosti.

My¹lienkou je, okrem iného, sexuálne prenosné choroby a prehriatie semenníkov (èasté pou¾ívanie sauny, malé a bezvetrové spodné prádlo. Niekedy je neplodnos» spôsobená po¹kodením semenníkov alebo vajíèok v dôsledku infekcie alebo poranenia. Niekedy vytvára postup v semenách zrelých spermií a niekedy dokonca aj úplnú neplodnos». Reprodukèná funkcia mô¾e by» ovplyvnená ochorením srdca, oblièkami a pµúcami.

https://o-ftal.eu/sk/

lieèbaPrvým krokom v lieèbe mu¾skej neplodnosti je zmena ¾ivotného ¹týlu. Iste, fyzická aktivita pomô¾e, rovnako ako opustenie drog, ako je alkohol. Hodnota spermy je pozitívne ovplyvnená diétou s nízkym obsahom tukov, cestou k zisku a zelenine a dodávaním tela vitamínu A aj C. Ak je neplodnos» kµúèom k hormonálnym poruchám, pacient dostane hormóny. Ob¹trukcia vas deferens sa týka chirurgického zákroku vo vybraných prípadoch.

príèinyNeplodnos», ktorá je nad genetickým pozadím. Preto je vhodné ju èasto pou¾íva» s úspechom, keï ¾ena dosiahla niekoµko potratov v rade. Redukcia fertility èasto súvisí s abnormalitami chromozómov. Tak¾e v géne cystickej fibrózy je men¹ia zmena. Dôvodom neplodnosti mô¾e by» a cestovanie prasa. Táto detská choroba u malých chlapcov mô¾e by» veµmi nebezpeèná. Toµko ako tretina mu¾ov po puberte, mô¾e splni» zápalový opuch semenníkov, ktoré mô¾u vytvára» neplodnos». Pohlavne prenosné choroby sú rovnako znepokojujúce. Infekcie spôsobené Chlamydia trachomatis alebo Mycoplasma hominis mô¾u dokonca vies» k trvalému neplodnosti.Za zmienku stojí aj tím Kallman. Existuje genetická porucha, ktorá sa vyznaèuje nedostatkom alebo zmiznutím zápachu a niekedy oneskorením puberty. U mu¾ov postihnutých touto chorobou je veµa nízkych semenníkov, penisu a nízkych hladín testosterónu. Prognózy lieèby zahàòajú pacientov s testikulárnymi hladinami nad 2,5 cm.