Emocionalna zavislos

Závislos» na pornografii je patologická zále¾itos» (z hranice sexuálneho zneu¾ívania a web-holizmu, ktorá poèíta s celým podriadením ka¾dodennej rutiny sledovaniu pornografického materiálu. Pre závislých sa sledovanie pornografického filmu predstavuje ako prostriedok na získanie sexuálnej spokojnosti, èo je pre neho klasický sexuálny styk. Nemyslí si, ¾e je niè zlé, keï sa pornografický film pou¾íva poèas masturbácie alebo ako súèas» predohry, èím sa zvy¹uje vzru¹enie oboch partnerov. Túto poruchu doká¾eme uskutoèni» a¾ dovtedy, kým nie je organizovaný celý rozvrh dòa z hµadiska mo¾nosti získa» uspokojenie z neustáleho sledovania pornografických materiálov. Osoba reagujúca na pornografiu sa zaoberá sledovaním pornografie aj v pracovnom èase alebo poèas obdobia, ktoré by malo vynalo¾i» na zruènosti alebo iné povinnosti. Lieèba sa javí ako nevyhnutné terapeutické rie¹enie, keï narkoman zaène stráca» kontrolu nad na¹ou bytos»ou a patologická cesta zaène diktova» stratégiu ka¾dodenného ¾ivota.

HondroCreamHondroCream - Komplexná spoloèná terapia na obnovenie kondície!

Hoci sledovanie pornografie de»mi mô¾e spôsobi» zmätok v ich psychike, u dospelých µudí (vedomí si konvenèného charakteru diskutovaného materiálu, zvyèajne takéto nebezpeèenstvo neexistuje. Av¹ak s podmienkou, ¾e u¾ nie je rovnaká závislos» na pornografii, t. J. Neobmedzená závislos», ktorá vytvára kontrolu nad akýmikoµvek inými aspektmi ¾ivota spoloènosti. Existuje pä» stupòov závislosti na pornografii: objavovanie, experimentovanie a vyhµadávanie, necitlivos», eskalácia a implementácia. Lieèba skupiny závislostí ¾ien zaèína a¾ po dosiahnutí piatej fázy, kedy (kedysi vzru¹ujúce pasívne prehliadanie pornografického materiálu u¾ nepriná¹a ¾iadne uspokojenie. Narkomani, ktorí u¾ vyu¾ili v¹etok dostupný sexuálny potenciál internetu, zaèínajú hµada» príle¾itosti na realizáciu na¹ich schopností, ktoré mô¾u by» nepriaznivé pre ich vlastných µudí. ®iaµ, èasto sa v byte objavuje skúsenos» s nepríjemnými dôsledkami predmetného správania, aby vzbudil závislého na sexe závislos» na pornografii a poskytol mu dôvody na to, aby sa poradil so sexuológom.