Bateria s nebezpeeenstvom vybuchu

V zmysle, v akom mô¾e prís» hrozba výbuchu plynov, hmly alebo horµavých pár, musíme pou¾íva» ventilátory odolné voèi výbuchu, ktorých kvalita je potvrdená nielen reputáciou výrobcu, ale aj oznaèením "EX". Tento symbol oznaèuje typ takzvanej ochrany proti výbuchu odolné voèi výbuchu. Zariadenie s týmto oznaèením spåòa v¹etky pravidlá smernice ATEX, av¹ak spolupráca s predpismi, ktoré sú v òom zapísané, je po¾iadavkou, ktorá sa vz»ahuje na výrobcov tohto typu zariadení. Dizajnér odsávacieho zariadenia je tie¾ povinný oznaèi» oblas» nebezpeèenstva výbuchu a výber zariadenia vhodného pre miestnos», pokiaµ ide o písomnú èinnos», kedy a silu.

Ka¾dá závodu bez ohµadu na pokraèujúcu kampaò by mala by» poskytovaná nielen v najdokonalej¹om stave vybavenia potrebného na nudné práce, ale aj v dobre vybraných »a¾obných zariadeniach, ktoré sa budú stara» o bezpeènos» a ochranu zdravia zamestnancov. Samozrejme, priemyselné ventilátory sú urèené pre tento typ budovy, ktorý sa vyznaèuje vysokou kvalitou a odolnos»ou prvkov, ktoré sa v òom pou¾ívajú.

We & nbsp; stretnutia v ïalekej typov v rozmedzí od & nbsp; Univerzálna fanú¹ikov priemyselných, radiálne, a tie¾ stroje pre ¹peciálne aplikácie, v súèasnej dobe dokonca aj príklady pre in¹taláciu do odkvapového kuchýò a iným typom vybavovaní oznaèené "EX" pre budovy, v ktorých existuje riziko zneèistenia ovzdu¹ia horµavých plynov. Vedµa tej istej ponuke sú k dispozícii aj mobilné výfukových drevotrieskových dosiek, a vákuové vý»ahy lavice.

Suganorm

Ïal¹ím typom sú axiálne stenové a potrubné ventilátory, rovnako ako modely, ktoré sa montujú na strechu budovy. Stroje sú charakterizované výrazne u¾itoènou úèinnos»ou a kvalitou komponentov pou¾ívaných pri ich práci.

Väè¹ie systémy výmeny vzduchu v komerèných, priemyselných, servisných, stravovacích a iných oblastiach sú zalo¾ené na poradí ventilaèných jednotiek prispôsobených, okrem iného, vlhkosti a stupòa zneèistenia ovzdu¹ia z priestorov.