Arcus engineering company

Na¹a in¾inierska kancelária v Krakove je prácou, kde vïaka práci skúsených in¾inierov nie sú len ¹pecializované projekty, ale aj najdôle¾itej¹ie stavebné aktivity. Tým, ¾e odoberáte svojich priateµov zo slu¾ieb, mô¾ete si by» istí, ¾e va¹a stavebná alebo technická investícia vás nesklame.

Kto sú na¹i hostia? Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sa v ich svete objavili nielen dobre vzdelaní µudia, ale aj dynamické získavanie udalostí v úzkych dielach. Na¹a spoloènos» sa sna¾í, aby sa napokon nestala tvárou v tvár prispôsobovaniu potrieb trhu, a preto sa staráme o ná¹ tím in¾inierov, aby sme zvý¹ili na¹e schopnosti.

Rozsah slu¾ieb poskytovaných miestnou kanceláriou stále rastie. Len málo sa zaoberáme výstavbou a modernizáciou strojov pre priemysel, v ktorých pou¾ívame komponenty najvy¹¹ej triedy. Ponúkame a slu¾by, èo je organizácia vidiacich systémov, ktoré potrebujú aj najrozvinutej¹iu optiku. Programovanie je tie¾ vybrané v poµ¹tine. Na¹i spoµahliví programátori pou¾ívajú nielen programy, ale aj zálo¾né kópie, ktoré sú veµmi dôle¾ité pre ka¾dú krízovú situáciu.

Na¹a in¾inierska spoloènos» poskytuje nielen odbornú technickú pomoc. Sme vysoko na pripomienky objednávok s blízkymi klientmi. Vïaka na¹im vedomostiam o najmodernej¹ích technológiách sme schopní poradi» o najvýhodnej¹om rie¹ení, ktoré sa zakrýva nielen úsporou èasu a peòazí, ale aj spokojnos»ou pripraveného projektu. Ná¹ svet vás nesklame.