Al uetovnictvo

Hrd cylinder je rovnaký ¹peciálny valec, ktorý je usporiadaný v rýchlo otváracom ventile. Príslu¹né valce majú hasiace médium, ktoré je pod stálym tlakom. Kon¹trukcia diskutovaného valenia umo¾òuje rýchle zavedenie hasiaceho prostriedku do miestnosti chráneného zariadenia.

Hrdlové valce sa pou¾ívajú predov¹etkým na protipo¾iarnu ochranu prístroja v nebezpeènej polohe ako dôkaz pre horµavé materiály. Zahàòa okrem iného aj filtre, mixéry, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Navy¹e, valce mô¾u by» pou¾ité ako ochranu proti výbuchu zariadenia, potrubia, rúrky, nádr¾e, to je prostredie, v ktorom sa prach triedy ST1-ST3, a plyny a zmesi hybridné. Tam je takmer ka¾dá priemyselná oblas».Treba poveda», ¾e tieto jedlá musia existova» v osvedèeniach, a to spôsobom, ako potlaèi» výbuch a hasiacu bariéru. Úspechom výbuchu je certifikát notifikovaného orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1595X. Aj keï je hasiaca bariéra osvedèenie o notifikovanej osobe FSA: FSA 09 ATEX 1596X.

Prípustný objem valca je pä» litrov. Valec vy¾aduje tesnú oceµovú membránu. Tieto valce poèas servisných prác nevytvárajú ¾iadne nebezpeèenstvo. Válce by sa mali aktivova» s minimálnym napätím 100 / 300V v zmysle zabránenia aktivácii náhodným napätím. Existujú hrdlové valce oveµa väè¹ej veµkosti, tie¾ v pohybe s prúdom, ktoré sú aktivované pomerne väè¹ím napätím.Typické valce sú naplnené prá¹kom. Zmes medu po postreku zni¾uje tlak výbuchu. To robí neutralizáciou atmosféry výbu¹ného prachu.Tam, kde pou¾itie be¾ných prá¹kových flia¹ mô¾e poskytnú» väè¹ie obrazy ako výhody, pre model vo farmaceutických predajniach, zariadenia potravinárskeho priemyslu sa pou¾ívajú hrdlové fµa¹e.Stále sú tu hrdly naplnené vodnou parou. Mô¾u pou¾íva» vodu s teplotou vy¹¹ou ako je teplota varu. Vodná para je urèená na potlaèenie výbuchu.V súhrne sú valce systémom na potlaèenie výbuchu. Vo v¹etkých organizmoch hrd funguje popri dekompresnom systéme na zmiernenie výbuchu a spôsob izolácie výbuchu.